فارسی English Русский Spanish  
 
     
تماس با ما
 

 
<html>
<head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<link rel="icon" type="image/x-icon" href="http://i.imgur.com/yRs1plE.jpg">
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
 
<meta content="Hacked By AHMAD " name="description"/>
<meta content="Hacked By AHMAD " name="keywords"/>
<meta content="Hacked By  AHMAD " name="Abstract"/>
<meta name="Hacked By  AHMAD "/>
 
<link rel="icon" href="D4SH4XOR.jpg">
<title>Hacked By  AHMAD </title>
 
<style type="text/css">
h1 {color: #333;font-size: 100px;margin: 1px auto;text-align:center;text-transform:uppercase; font-family:Orbitron;}
.neon {color: #FFFFFF;text-shadow: 0 0 5px #1ab4e7, 0 0 10px #1ab4e7, 0 0 30px #18a2d0, 0 0 45px #18a2d0, 0 0 60px #18a2d0;}
h2 {color: #333;font-size: 50px;margin: 1px auto;text-align:center;text-transform:uppercase; font-family:Audiowide;}
.neon {color: #FFFFFF;text-shadow: 0 0 5px #1ab4e7, 0 0 10px #1ab4e7, 0 0 30px #18a2d0, 0 0 45px #18a2d0, 0 0 60px #18a2d0;}
h3 {color: #333;font-size: 50px;margin: 1px auto;text-align:center;text-transform:uppercase; font-family:Audiowide;}
.neon {color: #FFFFFF;text-shadow: 0 0 5px #1ab4e7, 0 0 10px #1ab4e7, 0 0 30px #18a2d0, 0 0 45px #18a2d0, 0 0 60px #18a2d0;}
.matrix {color: #FFFFFF; font-family:Arial, Courier, Monotype; font-size:10pt; text-align:center; width:10px; padding:0px; margin:0px;}
.jokitz1{
    text-align : center;
    }
.jokitz2{
    text-align : center;
    font-family : Courier;
    }
    
</style>
<script src="http://www.schillmania.com/projects/snowstorm/snowstorm-min.js" type="text/javascript"></script></head>
<meta name="author" content="Legion 9 CYBER SECURITY FORCE"/>
<meta name="description" content="Hacked by Legion 9 CYBER SECURITY FORCE"/>
<meta content="Hacked By  AHMAD " name="subject">
<meta content="Hacked By  AHMAD " name="Abstract">
<meta content="Hacked By  AHMAD " name="description">
<meta content="Hacked By  AHMAD " name="copyright">
<meta content="Hacked By  AHMAD " name="author">
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Wallpoet' rel='stylesheet' type='text/css'>
<body bgcolor="black">
<strong><table width=100% height=100%>
<br><br><br><br><br>
<style type=text/css>
<!--
</head>
 
<body bgcolor=black lang=EN-US style='tab-interval:36.0pt; text-align:center'> <onload=type_text() onclick='alert("YOU ARE BEING WATCHED BY  AHMAD ")'>
 
<style>body{cursor:url("http://www.madleets.com/elhacker.cur"),auto;}html{display:table;height:100%;width:100%;}body{display:table-row;}body{display:table-cell;vertical-align:middle;text-align:center;}a:link{text-decoration:none;}</style>
 
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Iceland' rel='stylesheet' type='text/css'>
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Orbitron:700' rel='stylesheet' type='text/css'>
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Audiowide' rel='stylesheet' type='text/css'>
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Iceland' rel='stylesheet' type='text/css'>
 
<p align="center" dir="ltr"></p>
 
<script type="text/javascript">
 
<!--
 
 
var message="Sorry,  AHMAD  STUCKED YOUR SYSTEM";
 
///////////////////////////////////
 
function clickIE() {if (document.all) {(message);return false;}}
 
function clickNS(e) {if
 
(document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) {
 
if (e.which==2||e.which==3) {(message);return false;}}}
 
if (document.layers)
 
{document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);document.onmousedown=clickNS;}
 
else{document.onmouseup=clickNS;document.oncontextmenu=clickIE;}
 
document.oncontextmenu=new Function("return false")
 
// -->
 
</script>
 
<!-- <script language="JavaScript1.2" type="text/javascript">
 
function ClearError() {return true;}
 
window.onerror = ClearError;
 
</script> -->
 
<script type="text/javascript" language="javascript">
 
 
 
<!--
 
var rows=1; // must be an odd number
 
var speed=10; // lower is faster
 
var reveal=2; // between 0 and 2 only. The higher, the faster the word appears
 
var effectalign="center" //enter "center" to center it.
 
 
 
/***********************************************
 
* The Matrix Text Effect- by Richard Womersley (http://www.mf2fm.co.uk/rv)
 
* This notice must stay intact for use
 
* Visit http://www.dynamicdrive.com/ for full source code
 
***********************************************/
 
 
 
var w3c=document.getElementById && !window.opera;;
 
var ie45=document.all && !window.opera;
 
var ma_tab, matemp, ma_bod, ma_row, x, y, columns, ma_txt, ma_cho;
 
var m_coch=new Array();
 
var m_copo=new Array();
 
window.onload=function() {
 
    if (!w3c && !ie45) return
 
  var matrix=(w3c)?document.getElementById("matrix"):document.all["matrix"];
 
  ma_txt=(w3c)?matrix.firstChild.nodeValue:matrix.innerHTML;
 
  ma_txt=" "+ma_txt+" ";
 
  columns=ma_txt.length;
 
  if (w3c) {
 
    while (matrix.childNodes.length) matrix.removeChild(matrix.childNodes[0]);
 
    ma_tab=document.createElement("table");
 
    ma_tab.setAttribute("border", 0);
 
    ma_tab.setAttribute("align", effectalign);
 
    ma_tab.style.backgroundColor="#000000";
 
    ma_bod=document.createElement("tbody");
 
    for (x=0; x<rows; x++) {
 
      ma_row=document.createElement("tr");
 
      for (y=0; y<columns; y++) {
 
        matemp=document.createElement("td");
 
        matemp.setAttribute("id", "Mx"+x+"y"+y);
 
        matemp.className="matrix";
 
        matemp.appendChild(document.createTextNode(String.fromCharCode(160)));
 
        ma_row.appendChild(matemp);
 
      }
 
      ma_bod.appendChild(ma_row);
 
    }
 
    ma_tab.appendChild(ma_bod);
 
    matrix.appendChild(ma_tab);
 
  } else {
 
    ma_tab='<ta'+'ble align="'+effectalign+'" border="0" style="background-color:#000000">';
 
    for (var x=0; x<rows; x++) {
 
      ma_tab+='<t'+'r>';
 
      for (var y=0; y<columns; y++) {
 
        ma_tab+='<t'+'d class="matrix" id="Mx'+x+'y'+y+'"> </'+'td>';
 
      }
 
      ma_tab+='</'+'tr>';
 
    }
 
    ma_tab+='</'+'table>';
 
    matrix.innerHTML=ma_tab;
 
  }
 
  ma_cho=ma_txt;
 
  for (x=0; x<columns; x++) {
 
    ma_cho+=String.fromCharCode(32+Math.floor(Math.random()*94));
 
    m_copo[x]=0;
 
  }
 
  ma_bod=setInterval("mytricks()", speed);
 
}
 
 
 
function mytricks() {
 
  x=0;
 
  for (y=0; y<columns; y++) {
 
    x=x+(m_copo[y]==100);
 
    ma_row=m_copo[y]%100;
 
    if (ma_row && m_copo[y]<100) {
 
      if (ma_row<rows+1) {
 
        if (w3c) {
 
          matemp=document.getElementById("Mx"+(ma_row-1)+"y"+y);
 
          matemp.firstChild.nodeValue=m_coch[y];
 
        }
 
        else {
 
          matemp=document.all["Mx"+(ma_row-1)+"y"+y];
 
          matemp.innerHTML=m_coch[y];
 
        }
 
        matemp.style.color="#81F2FF";
 
        matemp.style.fontWeight="bold";
 
      }
 
      if (ma_row>1 && ma_row<rows+2) {
 
        matemp=(w3c)?document.getElementById("Mx"+(ma_row-2)+"y"+y):document.all["Mx"+(ma_row-2)+"y"+y];
 
        matemp.style.fontWeight="normal";
 
        matemp.style.color="#00BBFF";
 
      }
 
      if (ma_row>2) {
 
          matemp=(w3c)?document.getElementById("Mx"+(ma_row-3)+"y"+y):document.all["Mx"+(ma_row-3)+"y"+y];
 
        matemp.style.color="#20FFDA";
 
      }
 
      if (ma_row<Math.floor(rows/2)+1) m_copo[y]++;
 
      else if (ma_row==Math.floor(rows/2)+1 && m_coch[y]==ma_txt.charAt(y)) zoomer(y);
 
      else if (ma_row<rows+2) m_copo[y]++;
 
      else if (m_copo[y]<100) m_copo[y]=0;
 
    }
 
    else if (Math.random()>0.9 && m_copo[y]<100) {
 
      m_coch[y]=ma_cho.charAt(Math.floor(Math.random()*ma_cho.length));
 
      m_copo[y]++;
 
    }
 
  }
 
  if (x==columns) clearInterval(ma_bod);
 
}
 
 
 
function zoomer(ycol) {
 
  var mtmp, mtem, ytmp;
 
  if (m_copo[ycol]==Math.floor(rows/2)+1) {
 
    for (ytmp=0; ytmp<rows; ytmp++) {
 
      if (w3c) {
 
        mtmp=document.getElementById("Mx"+ytmp+"y"+ycol);
 
        mtmp.firstChild.nodeValue=m_coch[ycol];
 
      }
 
      else {
 
        mtmp=document.all["Mx"+ytmp+"y"+ycol];
 
        mtmp.innerHTML=m_coch[ycol];
 
      }
 
      mtmp.style.color="#5BEEFF";
 
      mtmp.style.fontWeight="bold";
 
    }
 
    if (Math.random()<reveal) {
 
      mtmp=ma_cho.indexOf(ma_txt.charAt(ycol));
 
      ma_cho=ma_cho.substring(0, mtmp)+ma_cho.substring(mtmp+1, ma_cho.length);
 
    }
 
    if (Math.random()<reveal-1) ma_cho=ma_cho.substring(0, ma_cho.length-1);
 
    m_copo[ycol]+=199;
 
    setTimeout("zoomer("+ycol+")", speed);
 
  }
 
  else if (m_copo[ycol]>200) {
 
    if (w3c) {
 
      mtmp=document.getElementById("Mx"+(m_copo[ycol]-201)+"y"+ycol);
 
      mtem=document.getElementById("Mx"+(200+rows-m_copo[ycol]--)+"y"+ycol);
 
    }
 
    else {
 
      mtmp=document.all["Mx"+(m_copo[ycol]-201)+"y"+ycol];
 
      mtem=document.all["Mx"+(200+rows-m_copo[ycol]--)+"y"+ycol];
 
    }
 
    mtmp.style.fontWeight="normal";
 
    mtem.style.fontWeight="normal";
 
    setTimeout("zoomer("+ycol+")", speed);
 
  }
 
  else if (m_copo[ycol]==200) m_copo[ycol]=100+Math.floor(rows/2);
 
  if (m_copo[ycol]>100 && m_copo[ycol]<200) {
 
    if (w3c) {
 
      mtmp=document.getElementById("Mx"+(m_copo[ycol]-101)+"y"+ycol);
 
      mtmp.firstChild.nodeValue=String.fromCharCode(160);
 
      mtem=document.getElementById("Mx"+(100+rows-m_copo[ycol]--)+"y"+ycol);
 
      mtem.firstChild.nodeValue=String.fromCharCode(160);
 
    }
 
    else {
 
      mtmp=document.all["Mx"+(m_copo[ycol]-101)+"y"+ycol];
 
      mtmp.innerHTML=String.fromCharCode(160);
 
      mtem=document.all["Mx"+(100+rows-m_copo[ycol]--)+"y"+ycol];
 
      mtem.innerHTML=String.fromCharCode(160);
 
    }
 
    setTimeout("zoomer("+ycol+")", speed);
 
  }
 
  
 
  //start
 
var h1 = document.getElementsByTagName("h1")[0],
 
text = h1.innerText || h1.textContent,
 
split = [], i, lit = 0, timer = null;
 
for(i = 0; i < text.length; ++i) {
 
split.push("<span>" + text[i] + "</span>");
 
}
 
h1.innerHTML = split.join("");
 
split = h1.childNodes;
 
 
 
var flicker = function() {
 
lit += 0.01;
 
if(lit >= 1) {
 
clearInterval(timer);
 
}
 
for(i = 0; i < split.length; ++i) {
 
if(Math.random() < lit) {
 
split[i].className = "neon";
 
} else {
 
split[i].className = "";
 
}
 
}
 
}
 
setInterval(flicker, 100);
 
 
 
}
 
//strat sec
 
 
 
// end  -->
 
</script>
 
<body>
<h2><font color=#fF8000>YOU HAVE BEEN HACKED BY</h2></font>
<h1>:: The Jordanian Hacker Ahmed
 ::</h1>
<h3><font color=#00FF00>Legion 9 CYBER SECURITY FORCE </font></h3><><br>
 
<center><img width="200" height="200" src="https://s12.postimg.org/fj1fn63dp/hacker2.png"></center>
 
<font face="Iceland" style="color:#00FFFF;text-shadow:0px 1px 5px #000;font-size:30px">WE DO NOT FORGIVE</font><br>
<font face="Iceland" style="color:#00FFFF;text-shadow:0px 1px 5px #000;font-size:30px">WE DO NOT FORGET</font><br>
<font face="Iceland" style="color:#00FFFF;text-shadow:0px 1px 5px #000;font-size:30px">BD Hackers</font><br>
<font face="Iceland" style="color:#00FFFF;text-shadow:0px 1px 5px #000;font-size:30px">EXPECT US</font><br><br>
<font face="Iceland" style="color:#00FF00;text-shadow:0px 1px 5px #000;font-size:30px">#Op_paybackBD</font><br>
<font face="Iceland" style="color:#00FF00;text-shadow:0px 1px 5px #000;font-size:30px">#WE ARE Legion 9 HACKERS </font><br>
 
 
 
<font face="Iceland" style="color:#00FCFF;text-shadow:0px 1px 5px #000;font-size:30px"><a href="https://web.facebook.com/Legion-9-Cyber-Security-Force-16442875076713899/"><font color="Red">Legion 9 Cyber_Security_Force</font></a><br><br>
 
<font face="Iceland" style="color:#00FCFF;text-shadow:0px 1px 5px #000;font-size:0px"><br>
<div id="matrix" class="auto-style8" font-size="260px"> AHMAD </div></font>
<marquee><font color=#fF8000>############W3 R Legion 9 CYBER SECURITY FORCE || WE ARE UNSTOPABLE || WE ARE Legion 9 HACKERS || THAT'S ENOUGH ############</font></Marquee><br>
<marquee><font color=white>W3 ARE Legion 9 || Legion 9|| AHMAD || Legion 9 || AHMAD || Legion 9 || AHMAD || Legion 9</font></marquee><br>
<marquee><font color=#00FF00>##########Our Greetz To  || Legion 9 || Legion 9 GRAY HATS|| Legion 9 || Legion 9 || Legion 9 || Legion 9-Cyber-Warriors || Legion 9 HACKERS ||  AHMAD  || AND ALL Legion 9 HACKERS #########</font></Marquee>
 
 
 
<embed src="http://www.youtube.com/v/j8FpbsrvkTE&autoplay=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="1" height="1"></embed>
&copy;<font size=3 color=white>ICSF
</body>
</html>
 

 


Design & Develop : Amir Reza Nazari ; www.datisco.ir ; Datis Eng. co.


Copy Right Denarahsaz Co. All rights reserved.