فارسی English Русский Spanish  
 
     
Características
 

 

Nombre Social:    Empresa de Civil Dena Rahsaz
Tipo y Razón Social:   Sociedad Privada
Domicilio Social:   N. 3, C/ Ocho EsteBulevar Beyhaghi, Plaza Argentina
Teherán, Iran
 C. P. Box:   1515636115
Registro:   89814
     

 Tehran registrado oficina

 Teléfono:   (+98) 21 88757360
 Fax:   (+98) 21 88735079
 Correo Electrónico:   info@denarahsaz.com
 Sitio Web:   www.denarahsaz.com

 

 

 

Design & Develop : Amir Reza Nazari ; www.datisco.ir ; Datis Eng. co.


Copy Right Denarahsaz Co. All rights reserved.